TCL EXPRESS| Công Ty TCL EXPRESS / CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH TÂN CẢ LỢI - TCL EXPRESS

Notice (8): Undefined index: Category [APP/View/Home/danhmuc.ctp, line 5]

Dịch vụ phát hàng thu tiền

Ngày tạo: April 20, 2017, 9:30 pm

Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) là dịch vụ đặc biệt mà người gửi có thể sử dụng kèm với các dịch vụ bưu chính khác để uỷ thác Bưu điện thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi (hàng hóa) và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi

Đọc thêm