TCL EXPRESS| Công Ty TCL EXPRESS / CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH TÂN CẢ LỢI - TCL EXPRESS

Notice (8): Undefined index: Category [APP/View/Home/danhmuc.ctp, line 5]

Dịch vụ bưu chính không địa chỉ

Ngày tạo: April 20, 2017, 7:57 pm

Dịch vụ Bưu phẩm không địa chỉ (BPKĐC) là dịch vụ chuyển phát các bưu phẩm trong đó, người gửi không ấn định chi tiết địa chỉ người nhận mà chỉ ấn định đối tượng khách hàng và khu vực phát

Đọc thêm